Władze firmy

Cezary Bijak – Prezes Zarządu

Dane adresowe

Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. 
ul. Zachodnia 25
Zelów 97-425
Poland

KRS: 0000011250

Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

NIP: 7270125554
Wysokość kapitału zakładowego: 5 659 200 zł

Telefony

Obsługa klientów indywidualnych: +48 723 185 576 sklep@pollenaewa.com.pl
Obsługa klientów hurtowych: +48 56 612 34 24 dariusz.makowski@pollenaewa.com.pl
Dział Finansów i Kadr: +48 56 612 38 45 (obsługa kadrowa), +48 56 612 38 80 (obsługa faktur)
Dział Marketingu: +48 56 612 38 36, +48 56 612 38 38 marketing@pollenaewa.com.pl
Dział Zakupów i Logistyki: +48 56 612 38 40 logistyka@pollenaewa.com.pl
Magazyn: +48 56 612 38 81 – godziny przyjęć towaru: 6.00-14.00

Główny e-mail

pollena@pollenaewa.com.pl

Strona www

https://www.pollenaewa.com.pl

Komunikacja z akcjonariuszami

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ (TZW. WHISTLEBLOWING)

Umożliwiamy zgłaszanie naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych w poufny i bezpieczny sposób określony przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach).

Wprowadzony w naszej firmie system zgłoszeń wewnętrznych jest istotnym elementem ładu korporacyjnego Grupy TZMO. Stanowi też instrument wspierający realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i standardami Grupy TZMO.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie to koniecznie zapoznaj się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych Klauzulą informacyjną, w których znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. m.in. zakresu ochrony osób zgłaszających naruszenie (tzw. sygnalistów), trybu dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń, poufności i bezpieczeństwa, reagowania na zgłoszenia, ochrony danych osobowych itp.

Jak zgłosić nieprawidłowość?

Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:

  • szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;
  • wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  • wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;
  • wskazanie sposobu, w jaki zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
  • dane osobowe zgłaszającego, chyba że zgłaszający dokonuje zgłoszenia anonimowo.

Zgłoszenie wewnętrzne powinno być przekazane na piśmie, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową:

  • wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem specjalnie opracowanej i zabezpieczonej aplikacji dla osób zgłaszających naruszenie dostępnej na stronie internetowej: www.tzmo-global.com/naruszenia
  • przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: naruszenia.pollenaewa@tzmo-global.com
  • drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem “ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres: Pollena Ewa SA, ul.Zachodnia 25, Zelów 97-425.