➢ Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanym dalej RODO.

➢ Administratorem danych osobowych jest Fabryka Kosmetyków „Pollena – Ewa” S.A.,
ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób
zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej
umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do
Fabryki Kosmetyków „Pollena – Ewa” S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona
www.tzmo-global.com/RODO​.

➢ W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych. Pan Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, adres e-mail: ​iod@tzmo.com.pl​.

➢ Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:


 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
  osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w szczególności w celu utrzymywania kontaktu z
  osobą, której dane dotyczą; udostępniania lub dostarczania (także pocztą e-mail) informacji handlowych, innych
  informacji lub próbek produktów; organizacji, przeprowadzania i dokumentowania wydarzeń, w tym konkursów,
  promocji i innych akcji marketingowych;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
  której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w
  szczególności w celu wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez
  administratora;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
  ciążących na administratorze – w szczególności w celu wykonania praw i obowiązków administratora wynikających z
  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń
  społecznych;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności w celu dochodzenia roszczeń.


➢ Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej
umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania;
dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na
podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

➢ Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

➢ Dane osobowe są przechowywane:


 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu zrealizowania celów
  przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie;

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do czasu wypełnienia przez strony
  umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonywaniem umowy, a następnie do upływu okresu wygaśnięcia lub
  przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową;

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji;

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zrealizowania celów
  przetwarzania, w szczególności do zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczenia.


➢ Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach
określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia
danych osobowych.

➢ Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych
osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

➢ W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą
elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: ​iod@tzmo.com.pl

➢ W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest
wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie
lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub
niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w
tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może
być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

➢ W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w
tym profilowanie.